Greenhouse , Fóliovník

in WeedCash Network6 months ago

EN - I have to plant out and last year I had little space in the greenhouse, so I built a new and taller one. But where to put it?

CZ - Musím už přesazovat ven a jelikož jsem se minulý rok potýkal s nedostatkem místa ve Fóliovníku, postavil jsem tedy nový a vyšší . Jenomže kam ho dát?

IMG_20210520_150601.jpg

I found the place with enough cover and enough sunshine and started preparing to build a greenhouse. Of course, nothing is just like that and it started to rain 😏

Místo jsem našel s dostatkem krytí a s dostatečným sluníčkem a začal jsem chystat na stavbu Fóliovníku. Samozdřejmě nic není jen tak a začalo pršet 😏

IMG_20210518_180026.jpg

Fortunately, the friend @mcmira1 helped.
At least the foil is washed. Although I used an older one from the air cushion, at least it is a high-quality UV resistant that will last longer here than I do 😂. In the meantime, I cut the wood as needed and painted it with a protective coating.

Naštěstí pomohl kamarád @mcmira1.
Umyje se aspoň Fólie. Použil jsem sice starší ze vzduchového polštáře ale aspoň je vysoce kvalitní UV rezistentní která zde vydrží déle než já 😂. Mezitím jsem si nařezal dřevo co bude potřeba a natřel jsem ho ochranným nátěrem .

IMG_20210523_151438.jpg

IMG_20210521_104419.jpg

The building itself was quite fun for me and in 3 hours it was done all the way to the door, it took a long time because I want it to blow but I don't want bees there 👶.

Samotná stavba už mě docela bavila a za 3 hodiny bylo hotovo až na dveře , ty trvaly dlouho protože chci aby profukovalo ale nechci tam včelky 👶.

IMG_20210522_165259.jpg

IMG_20210523_143353.jpg

You can plant the plants outside 😉.

Jde se přesazovat 😉.

IMG_20210523_143336.jpg

IMG_20210523_143343.jpg

I want to entice you to a time-lapse video on which I wanted to shoot a flower growing in 10 hours and in the middle of filming I scared her with a grinder. During the first test, I was afraid of what the flower was doing and how it moved 😲.

Chci vás nalákat na časo-zběrné video na kterém jsem chtěl natočit za 10 hodin růst kytky a uprostřed natáčení jsem jsem ji polekal bruskou. Při prvním testu jsem se sám bál co ta kytka vyvádí a jak se pohybuje 😲.

Be Hive

Buďte Hive

Sort:  

Na to video jsem zvědavý. Už jsem viděl vyděšenou révu, tak jsem zvědav, jak vypadá vyděšené konopí :-)
!BEER
za použití #aroundtheworld

Však už to tam je ke shlédnutí 😉

Nevidím nic, co by připomínalo video

Dík :-).
Cos jí to pustil? Brusku?
Zkus kolem ní "cvakat" nůžkama a uvidíš ten tanec. Až ji budeš chtít "šlechtit", tak ji na to předem upozorni a sama ti pak ukáže, co ji vadí a chce to odstranit.

jo brusku a vysavač 😂

Jestli chceš, aby dobře rostla, tak ji moc nestresuj :-)

😂 máš pravdu ať z ní není nakonec hermafrodit když se moc poleká

Proč ne včelky?

Protože bych tu kytičku měl samý semínko 😉


Hey @womic, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.