5 gallon challenge

in WeedCash Network6 months ago (edited)

IMG_20210525_142640.jpg

EN - * 5 gallon challenge *
2 continued. Last time I transplanted a 2week old plant into a 5 gallon container so I could enter the competition. To this day, only 1 LED UV lamp (light power 220w) is not enough for me, it can be seen on small plants behind the barrel. The LED light has a disadvantage compared to other worlds and the fact that it must be kept about 40 cm (15.74 inches) above the plant for the highest possible functionality, which in this case is not very necessary, the flowers would have to be laid at different heights
5 Gallon challenge

CZ - 2 pokračování. Minule jsem přesazoval již 2 týdny starou rostlinu do 5 gallonové nádoby abych se mohl účastnit soutěže . Do dnešního dne mi svítila jen 1 led a UV zářivka (výkon světla 220w) ale nestačí to, to je ostatně vidět na té malé rostlince za barelem . Led světlo má nevýhodu oproti ostatním světlům a to že se musí udržovat asi 40 cm (15,74 inches) nad rostlinou pro co nejvyšší funkčnost což v tomhle případě moc nejde musel bych různě podkládat květináče.

IMG_20210525_142628.jpg

I chose the second variant. I amplified the light by adding another 400w led lights that include both IR and UV led. This will slowly start preparing the plant for the flowering phase, and I reduced the lighting time from 20 hours to 18 hours.
At the moment, the luminosity in the container has a power of 600w led and 20w UV fluorescent lamp, which is in comparison in lumens the same as 1500w sodium lamps which was used as public lighting 😂. A little healthy competition will not hurt
Quite annoying to the eyes. Wear glasses 😎

Zvolil jsem druhou variantu . Posílil jsem světlo přidáním dalších 400w led světel které obsahují i IR a UV led . Tím začnu pomalu připravovat rostlinu do fáze květu a snížil jsem dobu svícení z 20 hodin na 18 hodin.
V tuhle chvíli má svítivost v kontejneru výkon 600w led a 20w UV zářivka což je ve srovnání v lumenech stejné jako 1500w sodíkové výbojky což se používalo jako veřejné osvětlení 😂. Trocha zdravého soutěžení neuškodí.
Docela dost nepříjemné pro oči. Používejte brýle 😎

IMG_20210525_143616.jpg

IMG_20210525_143535.jpg

I maintain the temperature during the day up to 25 ° C and at night up to 18 ° C by sucking in cooler outdoor air and humidity above 50%. And let's not forget, during the day the flower needs more carbon dioxide, so if you have draft beer at home, sometimes leave it ** biogen ** or let the sugar in the container ferment in the water (this creates carbon dioxide).

Teplotu udržuji přes den do 25°C a v noci do 18°C přisáváním venkovního chladnějšího vzduchu a vlhkost nad 50% . A abych nezapoměl ,přes den potřebuje kytka víc oxidu uhličitého takže pokud máte točené pivo doma pusťte tam občas biogen nebo nechte kvasit v nádobě cukr ve vodě (tím vzniká oxid uhličitý).

IMG_20210525_143459.jpg

At the end of today, I fertilized with natural fertilizer. We have domestic chickens and I know what we feed them (** not chemistry **).

Attention!

Per 10 liters (2.64 gallons) of water 10 hens 💩 maximum! And once a week, otherwise you will burn the flowers! Chicken dung contains a large amount of phosphorus, which flowers need mainly for the flower.

Na závěr dnešního dne jsem pohnojil přírodním hnojivem . Máme domácí slepice a vím čím je krmíme (ne chemie).

pozor !

Na 10 litrů (2,64 galonů) vody 10 ks slepičích 💩 maximum ! A to 1x týdně jinak kytky spálíte ! slepičí trus obsahuje velké množství fosforu což kytky potřebují hlavně na květ.

IMG_20210525_143202.jpg

IMG_20210525_142441.jpg

Be hive

Buďte hive

Sort:  

Beautiful post! I imagine that plant will love that LED mixed with flouresnt!


Posted via weedcash.network

Thanks